Hogyan lehetünk a gyülekezet tagjai?

református címer

A Fonyód-Balatonfenyvesi Református Missziói Egyházközség (továbbiakban Gyülekezet) 6 éve jött létre, leválva a Balatonboglár-Balatonlellei Társegyházközségről. Immár második önálló lelkipásztora van, és a második presbitérium koordinája és őrzi az egyházközség életének zavartalan működését.

A Magyarországi Református Egyház tagja mindenki, aki nagykorú és magát reformátusnak vallja.

A Gyülekezethez tartozás kétféleképpen történhet:

1. a Választói névjegyzék tagja az lehet, aki hisz Jézus Krisztus egyedülálló megváltásában, életében ennek gyümölcseit megéli a Szentlélek formálása által. Fontosnak tartja a közösséget, aktivitást és elköteleződést mutat a gyülekezet felismert célja felé, hogy együttműködő és befogadó, családias közösség legyünk, akik a jelen társadalomban látható módon élik meg a Bibliából közösen felismert értékeket. Keresztségben részesültek, konfirmáltak és elkötelezett módon adakoznak.

2. Fenntartók: akik kötődnek a gyülekezethez nyaralóként, helyben lakóként, érdeklődőként, vagy fontosnak tartják, hogy reformátusnak mondhassák magukat, de közösséget nem gyakorolnak velünk.

 

1. Választók

Törvényeink szerint a református egyháznak teljes jogú tagja: „akit megkereszteltek, konfirmációi fogadalmat tett, a gyülekezeti istentiszteleten és az úrvacsorai közösségben részt vesz, és egyházközségében az egyház fenntartásához hozzájárul.”

A gyülekezet teljes jogú tagjainak névsora a gyülekezet választói névjegyzéke. Aki más református gyülekezet választói névjegyzékébe van felvéve, az gyülekezetünk fenntartói közé sorolható, nálunk választóként nem szerepelhet.

A választói névjegyzékbe felvesszük:

 • akik a egyházunkban a konfirmációi oktatás követelményeit teljesítik, és a gyülekezet előtt Jézus Krisztus követésére hitvallással és fogadalommal elkötelezik magukat.

 • akiket megkereszteltek, más református egyházban konfirmáltak szükséges az elbocsátó gyülekezettől az egyháztagság igazolása.

 • akik legalább két évig folyamatosan hozzájárultak az egyház anyagi terheinek hordozásához a gyülekezet által előírt mértékben és az egyház törvényi ajánlása szerint (a) elkötelezett havi adakozás (b) a Zsinat által ajánlott 1% (c) gyülekezeti egyházfenntartói járulék: 10.000 Ft/év/fő felnőtteknek, 7000 Ft/év/fő nyugdíjasoknak és diákoknak, 1000 Ft/év/fő - szociálisan rászorulóknak

 • akik az istentiszteleti alkalmakat legalább évente négyszer látogatták és úrvacsorával éltek (ebbe beleszámít a házi úrvacsora és istentisztelet idős, nem járóképes tagjaink számára)

 • akik életükkel, szolgálatukkal, megbízatásukkal Isten felé való hűséggel a gyülekezet céljait szem előtt tartva és törvényes kereteket betartva sáfárkodnak

 • erkölcsi magatartásuk a keresztyén értékrendet képviseli

 • gyermekeit keresztyén hitben neveli

 • a gyülekezeti életébe tőle telhetően bekapcsolódik (bibliaóra, egyéb alkalmak, imádság, egymásra figyelés és és egymás terhének hordozása)


 

Törvényeink az egyháztagságról

„Teljes jogú egyháztag az akit megkereszteltek, konfirmációi fogadalmat tett, a gyülekezeti istentiszteleten és az úrvacsorai közösségben részt vesz, és egyházközségében az egyház fenntartásához hozzájárul. Az ilyen egyháztagnak nagykorúsága elérésétől kezdődően választó joga van, és választható.

A református egyháztag kötelességei:

 • Az evangélium szerinti tiszta erkölcsű, mértékletes és józan életet éljen.

 • Az istentiszteleteken és az úrvacsorában részt vegyen, házassága kötésénél, gyermeke keresztelésénél, halottja eltemettetésénél az egyház rendje szerint járjon el.

 • Gyermekeit református vallásban neveltesse és konfirmálásukról gondoskodjék.

 • Az egyházi közterheket az egyházi előírásokban megszabott módon és mértékben viselje.

 • Az elfogadott egyházi tisztséget vagy megbízást híven betöltse.

A református egyháztag jogai:

 • Az egyházközség istentiszteleti szolgálati közösségében való részvétel; a konfirmált egyháztag az úrvacsorai közösség részese.

 • Házasságának megkötése, gyermekének megkeresztelése, halottjának temettetése végett az egyház szolgálatának igénybevétele.

 • Gyermekének vallásos nevelését az egyház iskoláiban vagy egyházi iskolákon kívül is igényelheti.
  Az egyházi tisztségek betöltésekor az egyházi törvényben megszabott feltételek mellett választó és választható, az egyházközség presbitériuma által összeállított névjegyzék alapján.”

Református Egyházi Törvénytár
(1994. évi II. törvény 22-24§)

„A választók névjegyzékét háromévenként, a választást megelőző naptári év december 31-i állapota szerint készíti el a presbitérium, és évenként kiigazítja azt.”

Református Egyházi Törvénytár
(1996. évi I. törvény 1§. 3.bek.)

 

2. Fenntartók

A Gyülekezeti Tagok, másnéven Fenntartók azok, akik a választói névjegyzékbe nem tartozhatnak a törvénye előírása szerint, de a gyülekezethez tartozónak érzik magukat, vagy reformátusnak vannak keresztelve, vagy nyaralóként vannak jelen a közösségben.

A fenntartók is lehetőségükhöz mérten adakoznak, igénybe vehetik a református szolgálatokat: keresztelés, konfirmáció, házasságkötés, temetés, alkalmakra járás, istentiszteleti közösség, stb

Érdeklődnek és nyitottak a gyülekezet célkitűzései iránt, szívesen veszik a közösségi támogatást, az együtt tanulásba bekapcsolódhatnak, képességeik és elhívásuk szerint felhatalmazással feladatokat vállalhatnak.

Fenntartói névjegyzékbe felvesszük:

 • adakozók, de istentiszteleti közösségbe nem járók

 • más egyházból érkezők

 • istentiszteleten rendszeresen résztvevők

 • hálából Isten dicsőségére adakozók

 • a gyülekezet céljait elfogadók lehetnek